Cmentarz Komunalny w Warce

Regulamin

Regulamin Cmentarza Komunalnego

 

§ 1

Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi tego miejsca.

§ 2

 1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego w Warce przy ul. Jesiennej jest Gmina Warka.

 2. Zarządcą Cmentarza jest Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka, administrujący terenem na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Warka a Zakładem Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

 3. Godziny urzędowania Zarządcy Cmentarza

- od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

§ 3

 1. Pochówek na terenie Cmentarza Komunalnego może być dokonany za zgodą Zarządcy Cmentarza.

 2. Dochówek do istniejącego grobu może być dokonany za zgodą dysponenta tego grobu oraz Zarządcy Cmentarza.

 3. Rodzaj i typ grobu ustala Zarządca Cmentarza.

§ 4

 1. Cmentarz otwarty jest całodobowo.

 2. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na Cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

 3. Wykonywanie jakichkolwiek prac związanych z budową grobowców lub nagrobków może być realizowane za zgodą Zarządcy Cmentarza w dni powszednie w godz. od 7.00 do 15.00. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Zarządca Cmentarza może ustalić inny termin wykonania prac.

§ 5

 1. Na terenie Cmentarza obowiązuje zakaz:

- zakłócania ciszy i porządki,

- przebywania dzieci bez opieki,

- picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

- wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,

- wyprowadzania zwierząt,

- prowadzenia działalności handlowej.

2. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:

- prac budowlanych i kamieniarskich,

- ustawiania, przesuwania i wynoszenia z Cmentarza jego urządzeń,

- ustawiania ławek i płotów utrudniających komunikację i ruch pieszych,

- wjazdu pojazdem mechanicznym,

- sadzenia i usuwania drzew i krzewów,

- umieszczania reklam.

§ 6

 1. Na Cmentarzu pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 2. Opłaty pobierane są w siedzibie Zarządcy Cmentarza przy ul. Farnej 4 w Warce najpóźniej w dniu wykonania usługi cmentarnej (budowy grobowca, pogrzebu, postawieniu pomnika, wjazdu na teren cmentarza itp.)

§ 7

 1. Zarządca Cmentarza ma prawo do kontroli dokumentów uwierzytelniających prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

 2. Zarządca Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

 3. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 4. W przypadku naruszenia regulaminu Zarządca Cmentarza ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

up